Remiami projektai

 

Baigtas įgyvendinti projektas „Širvintų aglomeracijoje esančių privačių namų prijungimas prie centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų“

 

UAB „Širvintų vandenys“ įgyvendino projektą „Širvintų aglomeracijoje esančių privačių namų prijungimas prie centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų“ Nr. LAAIF-S-47(2022) (toliau – Projektas).

Projektas buvo įgyvendinamas pagal Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos priemonę „Nuotekų surinkimo tinklų per vartotojui nuosavybės teise ar bendrosios nuosavybės teise priklausantį ar kitaip valdomą sklypą nuo centralizuotos nuotekų surinkimo sistemos arba nuotekų išvado, esančių viešojoje geriamojo vandens tiekimo teritorijoje, iki vartotojui priklausančio pastato (būsto) tiesimu ir prijungimu prie esamų centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemų, aglomeracijose, didesnėse kaip 2000 g.e. ir kurios paminėtos Europos Komisijos Pagrįstoje nuomonėje“.

2022 m. rugsėjo 29 d. UAB „Širvintų vandenys“ parengė paraišką subsidijai, skirtai prie centralizuotų nuotekų tinklų prijungti vienuolika Širvintų aglomeracijos gyvenamųjų būstų, gauti.

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. V-203 „Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšų naudojimo 2022 m. finansavimo kryptis“ priimtas sprendimas finansuoti UAB „Širvintų vandenys“ projektą ir jam skirta subsidija.

Subsidijos teikimo sutartyje numatyta subsidijos suma – 33 000,0 Eur, tai yra 100 procentų finansavimas, skirtas nutiesti nuotekų surinkimo tinklų dalį gyventojo sklype (Vidutiniškai vienam gyvenamam būstui prijungti buvo skiriama maksimali subsidijos – 3 000 eurų).

Projekto metu įgyvendintas tikslas – mažinti aplinkos taršą buitinėmis nuotekomis užtikrinant, kad Širvintų aglomeracijoje esantys būstai būtų prijungti prie centralizuotų nuotekų tvarkymo tinklų. Projekto metu prie centralizuotų nuotekų tvarkymo tinklų buvo prijungta 11 gyvenamųjų namų, o bendras sutvarkomų nuotekų kiekis per metus padidės apie 671,0 m³. Projekto įgyvendinimo metu gyventojų sklypuose buvo įrengti buitinių nuotekų išvadai ir prijungti prie magistralinių tinklų atvadų. Bendras išvadų ilgis – 253 m.

 

 

Baigtas įgyvendinti projektas „Širvintų aglomeracijoje esančių privačių namų prijungimas prie centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų“ Nr. LAAIF-AM-FK01-0005

 

UAB „Širvintų vandenys“ įgyvendino projektą „Širvintų aglomeracijoje esančių privačių namų prijungimas prie centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų“ Nr. LAAIF-AM-FK01-0005 (toliau – Projektas).

Projektas buvo įgyvendinamas pagal Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšų naudojimo 2021–2023 m. finansavimo kryptį „projektai, susiję su nuotekų surinkimo tinklų per vartotojui nuosavybės teise ar bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausantį ar kitaip valdomą sklypą nuo centralizuotosios nuotekų surinkimo sistemos arba nuotekų išvado, esančių viešojoje geriamojo vandens tiekimo teritorijoje (valstybės ar savivaldybės teisėtais pagrindais naudojamoje teritorijoje),  iki vartotojui priklausančio pastato (būsto) tiesimu ir prijungimu prie esamų centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemų, aglomeracijose, didesnėse kaip 2000 g. e. ir kurios paminėtos Europos Komisijos Pagrįstoje  nuomonėje.

2021 m. rugsėjo mėnesį UAB „Širvintų vandenys“ parengė paraišką subsidijai, skirtai prie centralizuotų nuotekų tinklų prijungti tris Širvintų aglomeracijos gyvenamuosius būstus, gauti.

Aplinkos ministro 2022 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. D1-1 „Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšų naudojimo 2021–2023 m. finansavimo kryptis“ priimtas sprendimas finansuoti UAB „Širvintų vandenys“ projektą ir jam skirta subsidija.

Subsidijos teikimo sutartyje numatyta subsidijos suma – 6300,0 Eur, tai yra 100 procentų finansavimas, skirtas nutiesti nuotekų surinkimo tinklų dalį gyventojo sklype (Vidutiniškai vienam gyvenamam būstui prijungti buvo skiriama maksimali subsidijos – 2 100 eurų).

Projekto metu įgyvendintas tikslas – mažinti aplinkos taršą buitinėmis nuotekomis užtikrinant, kad Širvintų aglomeracijoje esantys būstai būtų prijungti prie centralizuotų nuotekų tvarkymo tinklų. Projekto metu prie centralizuotų nuotekų tvarkymo tinklų buvo prijungti 3 gyvenamieji namai, o bendras sutvarkomų nuotekų kiekis per metus padidės apie 180,0 m³. Projekto įgyvendinimo metu gyventojų sklypuose buvo įrengti buitinių nuotekų išvadai ir prijungti prie magistralinių tinklų atvadų. Bendras išvadų ilgis – 95 m.

 

Prierašas po nuotraukomis:

Privačiuose gyventojų sklypuose nutiesti nuotekų tvarkymo tinklai ir gyventojams sudaryta galimybė naudotis centralizuoto nuotekų tvarkymo paslauga.

 

Baigtas įgyvendinti projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Širvintų rajone (Musninkuose ir Gelvonuose)“

 

UAB „Širvintų vandenys“ kartu su partneriu Širvintų rajono savivaldybės administracija įgyvendino projektą „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Širvintų rajone (Musninkuose ir Gelvonuose)“ Nr. 05.3.2-APVA-R-014-01-0003 (toliau – Projektas).

Projektas buvo įgyvendinamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 įgyvendinimo priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“.

Finansavimo sutartyje ir jos pakeitimuose numatyta Projekto išlaidų suma siekia 1.245.359,32 Eur, kurių dalis finansuojama iš Sanglaudos fondo 859.132,03 Eur ir UAB „Širvintų vandenys“ lėšomis 386 227,29 Eur.

Projekto metu įgyvendintas tikslas – padidintas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumas bei sistemos efektyvumas Širvintų rajone.

Projekto metu buvo įgyvendintos šios pagrindinės veiklos:

  • Naujų vandens gerinimo įrenginių statyba Musninkuose ir Gelvonuose. 2016 m. rugsėjo 27 d. buvo pasirašyta rangos sutartis Nr. 5, pagal kurią darbų pradžia paskelbta 2017 m. birželio 19 d. Šios rangos sutarties apimtyje buvo suprojektuoti ir pastatyti vandens gerinimo įrenginiai Musninkuose (1 vnt.) ir Gelvonuose (1 vnt.). Statyba baigta dar 2018 m. gruodžio 19 d. Pastačius vandens gerinimo įrenginius Gelvonuose, geriamasis vanduo iš šių gerinimo įrenginių tiekiamas visiems prisijungusiems (daugiau kaip 72) būstams pastačius vandens gerinimo įrenginius Musninkuose, vanduo iš šių įrenginių tiekiamas esamiems ir prie naujai nutiestų vandens tiekimo tinklų prisijungiantiems (daugiau kaip 134) būstams.

Vandens gerinimo įrenginiai Musninkų gyvenvietėje

  • Vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų bei nuotekų valymo įrenginių statyba Musninkuose. 2017 m. birželio 20 d. buvo pasirašyta rangos sutartis Nr.14, pagal kurią darbų pradžia paskelbta 2017 m. liepos 10 d. Šios rangos sutarties apimtyje suprojektuoti ir pastatyti vandens tiekimo tinklai (3,25 km) ir nuotekų surinkimo tinklai (4,29 km) Musninkuose (Mokyklos, Čiobiškio, Krunų, Vyšnių, Parko, Pieninės, Bajoriškio ir Barboros gatvėse). Tinklų ir nuotekų valymo įrenginių statybos darbai baigti vykdyti 2020 m. birželio 30 d. Suteikta galimybė prisijungti prie geriamojo vandens tinklų ne mažiau kaip 72 būstams (apie 144 gyventojų) ir nuotekų surinkimo tinklų – ne mažiau kaip 75 būstams (apie 150 gyventojų). Nuotekos valomos naujai pastatytuose nuotekų valymo įrenginiuose, o tai sąlygos švaresnę aplinkos būklę.

Nuotekų valymo įrenginiai Musninkų gyvenvietėje

  • Vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų statyba Musninkuose (Pieninės, Vilniaus ir Parko g.). 2020 m. spalio 8 d. buvo pasirašyta rangos sutartis Nr. ŠV-11. Šios rangos sutarties apimtyje nutiesta 115,4 m geriamojo vandens tiekimo tinklų ir 111,90 m nuotekų surinkimo tinklų. Rangos darbai baigti 2021 m. birželio 30 d. Suteikta galimybė prisijungti ne mažiau kaip 7 būstams.  
  • Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų Širvintų rajone inventorizavimas.  2020 m. rugsėjo 10 d. buvo pasirašyta geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų inventorizacijos paslaugų sutartis Nr. ŠV-9. Šios sutarties apimtyje buvo inventorizuota 32,51 km tinklų Širvintų rajone.

Atkreipiame dėmesį, kad detali informacija apie naujų tinklų vietas (taip pat būstus, kuriems suteikiama galimybė prisijungti) yra teikiama UAB „Širvintų vandenys“ ir viešai prieinama interneto prieigoje https://gis.apva.lt/#projects/personal (prisijungiant žiūrovo teisėmis bei pasirenkant projektą pagal teritoriją ir numerį).

Bendras Projekto įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2017 m. gegužės 25 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d.

 

Kviečiame pasinaudoti Projekto rezultatais!

 

Įgyvendinamas projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Širvintų rajone (Musninkuose ir Gelvonuose)“

 

UAB „Širvintų vandenys“ kartu su partneriu Širvintų rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Širvintų rajone (Musninkuose ir Gelvonuose)“ Nr. 05.3.2-APVA-R-014-01-0003 (toliau – Projektas).

Projektas įgyvendinamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 įgyvendinimo priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“.

Finansavimo sutartyje ir jos pakeitimuose numatyta Projekto išlaidų suma siekia 1.347.801,75 Eur, kurių dalis finansuojama iš Sanglaudos fondo 931.585,65 Eur ir UAB „Širvintų vandenys“ lėšomis 416.216,10 Eur.

Projekto pagrindinis tikslas – padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą bei sistemos efektyvumą Širvintų rajone. Šiam tikslui pasiekti, įgyvendinamos pagrindinės projekto veiklos:

  • Naujų vandens gerinimo įrenginių statyba Musninkuose ir Gelvonuose. 2016 m. rugsėjo 27 d. buvo pasirašyta rangos sutartis Nr. 5, pagal kurią darbų pradžia paskelbta 2017 m. birželio 19 d. Šios rangos sutarties apimtyje buvo suprojektuoti ir pastatyti vandens gerinimo įrenginiai Musninkuose (1 vnt.) ir Gelvonuose (1 vnt.). Statyba baigta dar 2018 m. gruodžio 19 d. Pastačius vandens gerinimo įrenginius Gelvonuose, geriamasis vanduo iš šių gerinimo įrenginių tiekiamas visiems prisijungusiems (ne mažiau kaip 72) būstams (apie 144 gyventojams), o pastačius vandens gerinimo įrenginius Musninkuose, vanduo iš šių įrenginių tiekiamas esamiems ir prie naujai nutiestų vandens tiekimo tinklų prisijungiantiems (nemažiau kaip 134) būstams (apie 268 gyventojams).
  • Vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų bei nuotekų valymo įrenginių statyba Musninkuose. 2017-06-20 buvo pasirašyta rangos sutartis Nr.14, pagal kurią darbų pradžia paskelbta 2017 m. liepos 10 d. Šios rangos sutarties apimtyje suprojektuoti ir pastatyti vandens tiekimo tinklai (apie 3,17 km) ir nuotekų surinkimo tinklai (apie 3,52 - 4,38 km) Musninkuose (Mokyklos, Čiobiškio, Krunų, Vyšnių, Parko, Pieninės, Bajoriškio ir Barboros gatvėse). Tinklų ir nuotekų valymo įrenginių statybos darbai baigti vykdyti 2020 m. birželio 30 d. Suteikta galimybė prisijungti prie geriamojo vandens tinklų ne mažiau kaip 72 būstams (apie 144 gyventojų) ir nuotekų surinkimo tinklų ne mažiau kaip 75 būstams (apie 150 gyventojų). Nuotekos valomos naujai pastatytuose nuotekų valymo įrenginiuose, o tai sąlygos švaresnę aplinkos būklę.
  • Vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų statyba Musninkuose (Pieninės, Vilniaus ir Parko g.). Tai papildoma veikla, kuri numatyta įgyvendinti iš projekto metu sutaupytų lėšų. Pagal šią veiklą, planuojama nutiesti apie 0,28 km (276 m) tinklų, iš kurių apie 138 m geriamojo vandens tiekimo ir apie 138 m nuotekų tinklų. Bus suteikta galimybė prisijungti prie vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ne mažiau, kaip 7 būstams (apie 12 gyventojų). Rangos sutartį planuojama pasirašyti 2020 IV ketv.
  • Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų Širvintų rajone inventorizavimas (apie 50 km). Inventorizavimo paslaugų sutartį numatoma pasirašyti 2020 m. III ketv. pabaigoje.

Atkreipiame dėmesį, kad detali informacija apie naujų tinklų vietas (taip pat būstus, kuriems suteikiama galimybė prisijungti) yra teikiama UAB „Širvintų vandenys“ ir viešai prieinama interneto prieigoje https://gis.apva.lt/#projects/personal (prisijungiant žiūrovo teisėmis bei pasirenkant projektą pagal teritoriją ir numerį).

Bendras Projekto įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2017 m. gegužės 25 d. iki 2021 m. balandžio 27 d.

 

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Širvintų rajone (Musninkuose ir Gelvonuose)

 

UAB „Širvintų vandenys“ kartu su partneriu Širvintų rajono savivaldybės administracija įgyvendina naują projektą „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Širvintų rajone (Musninkuose ir Gelvonuose)“ Nr. 05.3.2-APVA-R-014-01-0003 (toliau – Projektas).

Projektas įgyvendinamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 įgyvendinimo priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“.

2017 m. gegužės 25 d. UAB „Širvintų vandenys“ ir Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra pasirašė Projekto finansavimo sutartį. Finansavimo sutartyje numatyta bendra Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma siekia 1.238.901,75 Eur, iš kurių Europos Sąjungos fondų lėšos 858.171,31 Eur ir UAB „Širvintų vandenys“ lėšos 380.730,44 Eur.

Projekto pagrindinis tikslas – padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą bei sistemos efektyvumą Širvintų rajone. Šiam tikslui pasiekti, numatytos pagrindinės projekto veiklos:

  • Naujų vandens gerinimo įrenginių statyba Musninkuose ir Gelvonuose. 2016 m. rugsėjo 27 d. buvo pasirašyta rangos sutartis Nr. 5, pagal kurią darbų pradžia paskelbta 2017 m. birželio 19 d. Šios rangos sutarties apimtyje numatyta suprojektuoti ir pastatyti vandens gerinimo įrenginius Musninkuose (1 vnt.) ir Gelvonuose (1 vnt.). Pastačius vandens gerinimo įrenginius Gelvonuose, geriamasis vanduo iš šių gerinimo įrenginių bus tiekiamas visiems prisijungusiems (ne mažiau kaip 72) būstams (apie 144 gyventojams), o pastačius vandens gerinimo įrenginius Musninkuose, vanduo iš šių įrenginių bus tiekiamas esamiems ir prie naujai nutiestų vandens tiekimo tinklų prisijungiantiems (nemažiau kaip 134) būstams (apie 268 gyventojams).
  • Vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų bei nuotekų valymo įrenginių statyba Musninkuose. 2017-06-20 buvo pasirašyta rangos sutartis Nr.14, pagal kurią darbų pradžia paskelbta 2017 m. liepos 10 d. Šios rangos sutarties apimtyje numatyta suprojektuoti ir pastatyti vandens tiekimo tinklus (apie 3,17 km) ir nuotekų surinkimo tinklus (apie 3,52 - 4,38 km). ) Musninkuose (Mokyklos, Čiobiškio, Krunų, Vyšnių, Parko, Pieninės, Bajoriškio ir Barboros gatvėse). Nutiesus šiuos tinklus, bus suteikta galimybė prisijungti prie geriamojo vandens tinklų ne mažiau kaip 72 būstams (apie 144 gyventojų) ir nuotekų surinkimo tinklų ne mažiau kaip 75 būstams (apie 150 gyventojų). Nuotekos bus valomos naujai pastatytuose nuotekų valymo įrenginiuose, tai sąlygos švaresnę aplinkos būklę.

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga numatyta ne vėliau kaip 2019 m. lapkričio 30 d.

Įgyvendinus šį projektą bus užtikrintas didesnis vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos efektyvumas bei prieinamumas Širvintų rajone. Perspektyvoje, bus ieškoma galimybių ir priemonių tolesnei geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų plėtrai, jų prieinamumo bei efektyvumo didinimui.

Dėl detalesnės informacijos apie Projektą, vykdomus darbus ir jų eigą, prisijungimo prie vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų galimybes bei sąlygas maloniai prašome kreiptis į žemiau nurodytą UAB „Širvintų vandenys“ atstovą.