ES remiami projektai

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Širvintų rajone (Musninkuose ir Gelvonuose)

 

UAB „Širvintų vandenys“ kartu su partneriu Širvintų rajono savivaldybės administracija įgyvendina naują projektą „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Širvintų rajone (Musninkuose ir Gelvonuose)“ Nr. 05.3.2-APVA-R-014-01-0003 (toliau – Projektas).

Projektas įgyvendinamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 įgyvendinimo priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“.

2017 m. gegužės 25 d. UAB „Širvintų vandenys“ ir Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra pasirašė Projekto finansavimo sutartį. Finansavimo sutartyje numatyta bendra Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma siekia 1.238.901,75 Eur, iš kurių Europos Sąjungos fondų lėšos 858.171,31 Eur ir UAB „Širvintų vandenys“ lėšos 380.730,44 Eur.

Projekto pagrindinis tikslas – padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą bei sistemos efektyvumą Širvintų rajone. Šiam tikslui pasiekti, numatytos pagrindinės projekto veiklos:

  • Naujų vandens gerinimo įrenginių statyba Musninkuose ir Gelvonuose. 2016 m. rugsėjo 27 d. buvo pasirašyta rangos sutartis Nr. 5, pagal kurią darbų pradžia paskelbta 2017 m. birželio 19 d. Šios rangos sutarties apimtyje numatyta suprojektuoti ir pastatyti vandens gerinimo įrenginius Musninkuose (1 vnt.) ir Gelvonuose (1 vnt.). Pastačius vandens gerinimo įrenginius Gelvonuose, geriamasis vanduo iš šių gerinimo įrenginių bus tiekiamas visiems prisijungusiems (ne mažiau kaip 72) būstams (apie 144 gyventojams), o pastačius vandens gerinimo įrenginius Musninkuose, vanduo iš šių įrenginių bus tiekiamas esamiems ir prie naujai nutiestų vandens tiekimo tinklų prisijungiantiems (nemažiau kaip 134) būstams (apie 268 gyventojams).
  • Vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų bei nuotekų valymo įrenginių statyba Musninkuose. 2017-06-20 buvo pasirašyta rangos sutartis Nr.14, pagal kurią darbų pradžia paskelbta 2017 m. liepos 10 d. Šios rangos sutarties apimtyje numatyta suprojektuoti ir pastatyti vandens tiekimo tinklus (apie 3,17 km) ir nuotekų surinkimo tinklus (apie 3,52 - 4,38 km). ) Musninkuose (Mokyklos, Čiobiškio, Krunų, Vyšnių, Parko, Pieninės, Bajoriškio ir Barboros gatvėse). Nutiesus šiuos tinklus, bus suteikta galimybė prisijungti prie geriamojo vandens tinklų ne mažiau kaip 72 būstams (apie 144 gyventojų) ir nuotekų surinkimo tinklų ne mažiau kaip 75 būstams (apie 150 gyventojų). Nuotekos bus valomos naujai pastatytuose nuotekų valymo įrenginiuose, tai sąlygos švaresnę aplinkos būklę.

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga numatyta ne vėliau kaip 2019 m. lapkričio 30 d.

Įgyvendinus šį projektą bus užtikrintas didesnis vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos efektyvumas bei prieinamumas Širvintų rajone. Perspektyvoje, bus ieškoma galimybių ir priemonių tolesnei geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų plėtrai, jų prieinamumo bei efektyvumo didinimui.

Dėl detalesnės informacijos apie Projektą, vykdomus darbus ir jų eigą, prisijungimo prie vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų galimybes bei sąlygas maloniai prašome kreiptis į žemiau nurodytą UAB „Širvintų vandenys“ atstovą.